முகவுரை

எமது சமயத்தின் முதனூல்கள் வேதங்களும் ஆகமங்களுமாகும். வேதம் பொதுநூல் எனவும், ஆகமம் சிறப்பு நூல் எனவும் கொள்வது சைவ மரபு. வேதங்களை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினாலே எமது சைவ சமயம் வைதிக நெறி எனவும் வழங்கும்.

 "வேதநெறி தழைத்தொங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்க" என்பது, திருத்தொண்டர் பெரிய புராணத் திருவாக்கு.

 

  (அ) வைதிக நெறி

 

வேதம் என்ற சொல் 'வித்' என்ற வினை அடியிலிருந்து பிறந்தது. 'வித்' என்பதன் பொருள், அறிதல். பரம்பொருளை அறிவதற்குரிய ஞானத்தை வேதங்கள் அருளவல்லன. இருக்கு, யசுர், சாமம், அதர்வம் என்பன வடமொழியில் அருளப்பட்ட நான்கு வேதங்கள். இவற்றின் வழிவந்த சைவ சமயத்தை வைதிக நெறி எனல் பொருந்துவதே. வைதிக நெறியிலே சாக்தம், வைணவம் முதலிய பிற சமயங்களும் அடங்கும். சாக்தம்  சக்தியை முழுமுதற்கடவுளாகவும், வைணவம் விட்டுணுவை முழுமுதற்கடவுளாகவும் ஏற்றுள்ளன.

Subcategories

Åpningstider

Mandag - Søndag  Kl. 11:30 - 1300

Mandag - Søndag  Kl 18:30 - 20:00

Fredag                   Kl 18:30 - 21:00

Utenom ordinære åpningstiden, åpnes etter avtalte. vennligst kontakt.

Besøksadresse:

Storetveitveien 5           

5067 Bergen    

Tlf. 55 28 22 45 / 975 48 278

Template by JoomlaShine