12.11.23 ஞாயிற்றுக்கிழமை: தீபாவளி, கேதார கௌரி விரத முடிவு

இன்றைய தினத்தில் நாராயணனுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் ஸ்நபன அபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் நாராயணப் பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 09:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்.                   பகல்     12:00 மணிக்கு:   விஷேடபூஜை

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்.

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை அதைத் தொடர்ந்து நாராயணப் பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் –  1000 kr.

கௌரி காப்பு எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் ஆலயக் குருக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

12.11.2023 Sunday: Deepawali

Pooja detalis:

Sangalpam: 09.45 AM. Sangalpam followed by abishekam. Noon pooja starts at 12.00 PM. Evening pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Krishna being carried around inside the temple.

Upyam / Contribution: 1000 kr.

Keetharagowri pooja ends.

13.11.23 : திங்கட்கிழமை: ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதாரம்பம் - முதலாம் நாள்

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம் 600 kr.

13.11.2023 Monday: Skantha shashdi (1stday)

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr.

14.11.23 : செவ்வாய்க்கிழமை: ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - இரண்டாம் நாள்

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம் 600 kr.

14.11.2023 Tuesday: Skantha shashdi (2nd day)

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr.

15.11.23 . புதன்கிழமை: ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - மூன்றாம்  நாள்

இன்று மாலை விநாயகப்பெருமானுக்கும் மற்றும் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் மற்றும் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானை வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும். 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம்:-  600 kr.

15.11.2023 wednesday: Skantha shashdi (3rd day)

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr.

16.11.23 : வியாழக்கிழமை: சதுர்த்தி விரதம், ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - நான்காம் நாள்

இன்று மாலை விநாயகப்பெருமானுக்கும் மற்றும் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் மற்றும் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானை வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும். 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு  விநாயகப்பெருமான் விநாயகப்பெருமான் மற்றும் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானை வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம்:- சதுர்த்தி 600 kr,  ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி பூசை 600 kr.

16.11.2023 Thursday: Sathurthi & Skantha shashdi 4th day)

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.30 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Ganesha & Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr for each pooja.

17.11.23 :  வெள்ளிக்கிழமை: ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - ஐந்தாம் நாள்

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 8:00மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம் 600 kr.

17.11.2023 Friday: Skantha shashdi (5th day)

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.30 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr.

18.11.23 சனிக்கிழமை:: ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - சூரன் போர்

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி கவசம் படிக்கப்பட்டு சூரன் போர் இடம்பெறும்.

உபயம்- 1000kr.

18.11.2023 Saturday: Skantha shashdi (6th day) Sooran poore

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with singing “Skanthashashdi kavasam” Lord Muruga being carried around inside the temple to abolish

 Pathmasooran.

Upayam / Contribution: 1000 kr.

 

19.11.23 : ஞாயிற்றுக்கிழமை:ஸ்கந்தஷஷ்ட்டி விரதம் - திருக்கல்யாணம்  

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் அதைத் தொடர்ந்து திருக்கல்யாண மும் இடம்பெறும்.

உபயம்- 1000kr.

19.11.2023 Sunday: Skantha shashdi (7th day) Thirukalyanam

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with “Thirukalyanam”.

Upayam / Contribution: 1000 kr.

  

  

26.11.23: ஞாயிற்றுக்கிழமை: பூரணை விரதம்,  திருக்காா்த்திகை விரதம், சா்வாலயதீபம்

இன்றைய தினத்தில் மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் முருகப்பெருமானிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகள் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்.

இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை அதைத் தொடர்ந்து அம்மன் முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய், வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.  

உபயம் – 600 kr.

26.11.2023: Sunday: Pournami  and  Thiru Karthigai

Pooja detalis:

Pounami: Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Goddess Durga and Lord Muruga being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr. (Each pooja)

27.11.23. திங்கட்கிழமை– 17.12.23. ஞாயிற்றுக்கிழமை : விநாயக விரதம்

இன்றைய தினத்தில் விநாயகப்பெருமானிற்கு உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகள் நடை பெற்று, பிள்ளையார் கதை படிக்கப்படும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை அதைத் தொடர்ந்து பிள்ளையார் கதை படிக்கப்படும்.

உபயம் – 1000 kr

27.11.2023 Monday – 17.12.2023 Sunday: Vinayagar kathai (Story of Ganesha).

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM (07.30 PM on Fridays), and it ends with reading “Vinayagar katha”.

Upayam / Contribution: 1000 kr.

.30.11.23 : வியாழக்கிழமை: சங்கடஹரசதுர்த்தி

இன்றைய தினத்தில் விநாயகப்பெருமானிற்கு உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
இரவு 7:30 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் – 600 kr.

30.11.2023 Thursday: Sangadahara sathurthi

Pooja detalis:

Sangalpam: 05.45 PM. Sangalpam followed by abishekam. Pooja starts at 07.00 PM, and it ends with Lord Ganesha being carried around inside the temple.

Upayam / Contribution: 600 kr.