வெள்ளிக் கொம்பன் விநாயகனே
வினைகள் தீர்க்கும் ஐங்கரனே
அன்னை பராசக்தி அருந்தவப் புதல்வா
ஆனை முகத்து விநாயகனே                              (வெள்ளி)


அகமும் புறமும் இருப்பவனே
அடியார்கள் துயர்களை துடைப்பவனே
ஆற்றௌரத்திலும் குளக்கரை தனிலும்
அமர்ந்து ஆட்சி புரிபவனே                              (வெள்ளி)


ஓங்காரப் பொருளின் தத்துவனே
உள்ளத்திலே குடி கொண்டவனே
உன் புகழ் பாடும் பக்தர்கள் குறையை
உடனடியாகத் தீர்ப்வனே.