கலைநிறை கணபதி  சரணம் சரணம்
கஜமுக குணபதி  சரணம் சரணம்

 
தலைவ நின் இணையடி சரணம் சரணம்
சரவண பவகுக   சரணம் சரணம்


சிலைமலை யுடையவ  சரணம் சரணம்
சிவசிவ சிவசிவ   சரணம் சரணம்


உலைவறு மொருபரை  சரணம் சரணம்
உமைசிவ அம்பிகை  சரணம் சரணம்


சரணம் சரணம்   சரணம் சரணம்
சரணம் சரணம்   கஜமுக சரணம்