01.12.2018

விபரம்   அங்கத்தவர் அங்கத்தவர் இல்லாதவர்கள்

ஆலயத்தில் திருமணம்:

மடப்பள்ளி  பாவித்தல், அத்துடன் திருமணத்திற்கு  வேண்டிய பொருட்கள்,மற்றும் மணவறை                             

Kr. 7000,- Kr. 14000,-

ஆலயத்திற்கு  வெளியில்  திருமணம்:

மணவறை  மட்டும்                                             

Kr. 4000,- Kr. 8000,-

ஆலயத்திற்கு  வெளியில்  திருமணம்:

ஆலய குருக்கள் மட்டும்                                                                                

Kr. 5000,- Kr. 10000,-