விபரம்  Medlem  Ikke Medlem
துடக்குகழிவு  இரண்டு தடவை                       Kr. 750,- Kr. 1500,-
வீட்டு  கிரிகைகள் Kr. 400,- Kr. 800,-
படம் வைத்துஎடுத்தல் ஆலயத்தில்                   Kr. 100,- Kr. 200,-

Åpningstider

Mandag - Søndag  Kl. 11:30 - 1300

Mandag - Søndag  Kl 18:30 - 20:00

Fredag                   Kl 18:30 - 21:00

Utenom ordinære åpningstiden, åpnes etter avtalte. vennligst kontakt.

Besøksadresse:

Storetveitveien 5           

5067 Bergen    

Tlf. 55 28 22 45 / 975 48 278

Template by JoomlaShine