விபரம்  Medlem  Ikke Medlem
துடக்குகழிவு  இரண்டு தடவை                       Kr. 750,- Kr. 1500,-
வீட்டு  கிரிகைகள் Kr. 400,- Kr. 800,-
படம் வைத்துஎடுத்தல் ஆலயத்தில்                   Kr. 100,- Kr. 200,-
Template by JoomlaShine